A A A

Szukasz środków dla swojej organizacji pozarządowej?

Przejrzyj dokładnie przygotowany przez nas wykaz konk

Konkurs grantowy Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK Projekty związane z tematami dotyczącymi zagadnień ekonomicznych „Ekonomia wokół nas”.

do 15.11.2017 r.

Link

Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych „Samodzielni i skuteczni”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
„wejście osób na rynek pracy”; „zwiększenie samodzielności; „wzrost aktywności w różnych dziedzinach życia”;
„zapewnienie dostępu do informacji”; „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia”; „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

do 08.11.2017 r.

Link

Dotacje instytucjonalne

Fundacja Batorego Działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej (poprawa komunikacji, zakorzenienie organizacji w środowisku lokalnym, budowanie grona sojuszników)

do 22 października 2017 r.

Link

Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17                 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową

30.10.2017 r.

Link

Program Równać Szanse 2017

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Dla organizacji mających siedzibę w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców/ wsparcie osób młodych

do 25.10.2017 r.

Link
Darowizny Fundacja LOTOS

Cel:

ochrona środowiska, bezpieczeństwo, edukacja, społeczeństwo obywatelskie i inne

Nabór całoroczny Link

Program z zakresu celów statutowych fundacji

Fundacja Banku PeKaO Wnioski można składać na działania w zakresie:
- oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
- przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
- popularyzowania wiedzy bankowej,
- niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ochrony środowiska,
- realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
upowszechniania kultury.
cały rok Link

Program Dotacji

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy

W Programie udzielamy dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:

  • Innowacje w edukacji,
  • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
  • Dziedzictwo kulturowe,
  • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
  • Priorytety ochrony zdrowia,
  • Polityka społeczna.
Cały rok Link
Darowizny Fundacja PGE

- nauka i edukacja
- lecznictwo i ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- działalność ekologiczna i - ochrona środowiska
- sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Cały rok Link
Dotacje pozakonkursowe Fundacja PZU

Projekty powinny być zgodne ze strategicznymi celami Fundacji i mieścić się w ramach działalności statutowej. Promowana jest innowacyjność! Ceniona jest skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 

Cały rok Link
Darowizny

Fundacja Energa

Fundacja ENERGA w nurcie realizowania swoich głównych celów udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Cały rok Link
Darowizny

Fundacja Tauron

Fundacja wspiera projekty rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
oraz nauki. Dodatkowo projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.   

Cały rok Link

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: