Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wielkimi krokami zbliżają się konsultacje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa mają obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do 30 listopada. Zanim to zrobią mają obowiązek skonsultowania programu z organizacjami.

Organizacje mogą wyrażać swoje opinie i zgłaszać uwagi do programu. Strony, które trzeba śledzić, żeby nie przegapić konsultacji:

http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1410 - Gmina Stalowa Wola

http://www.bip.stalowowolski.pl/index.php/org-pozarzadowe - Powiat Stalowowolski

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Art. 5a. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: